31.10.2016

W obowiązującym obecnie kodeksie spółek handlowych nie zajęto wyraźnego stanowiska co do stosunku tego prawa do kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w zakresie powstania i wykonywania w spółce praw korporacyjnych przez współmałżonków – piszą profesorowie Andrzej Szajkowski, Marek Andrzejewski, Zbigniew Kuniewicz i Monika Tarska.

Jak zauważają autorzy wydanej właśnie książki Status prawny małżonków w spółkach cywilnych i handlowych, kwestie właściwej oceny przynależności korporacyjnych praw członkowskich (wspólniczych, udziałowych) w spółkach handlowych, zwłaszcza w osobowych spółkach handlowych – sprowadzającą się do zaliczenia tych praw do odrębnych lub wspólnych majątków małżonków, w razie gdy jeden z nich przystąpił (w szerokim rozumieniu tego słowa) do tego rodzaju spółki – należą do zagadnień wyjątkowo spornych, zarówno w doktrynie prawa handlowego i prawa rodzinnego, jak i w praktyce gospodarczej.

- Nie wiadomo bowiem z pewnością, jaki charakter mają prawa wspólników osobowych spółek handlowych. Na jakich zasadach podlegają one dziedziczeniu oraz wchodzą do majątku wspólnego małżonków? Podobnie jest z prawami udziałowymi w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych. Według jakich reguł prawa wspólników spółek handlowych mogą być wykonywane przez spadkobierców i małżonków wspólników oraz czy osoby te stają się współuczestnikami spółek? Czy i ewentualnie w jakich sytuacjach dopuszczalne jest też pozbawienie małżonka wspólnika uprawnień majątkowych wynikających ze wspólności małżeńskiej? Jak rozumieć w tej kwestii regulację art. 183 k.s.h.? – czytamy we wstępie do publikacji.

Jak podkreśla jej wydawca, publikacja stanowi zbiór poglądów wyrażonych w doktrynie i orzecznictwie przez czołowych przedstawicieli doktryny zajmujących się tematyką statusu prawnego małżonków w spółkach cywilnych i handlowych.
W opracowaniu przybliżono tę skomplikowaną materię prawną i przedstawiono propozycje rozwiązań kwestii stwarzających trudności w praktyce. Status prawny małżonków może się bowiem różnie kształtować w zależności od typów spółek, przyjętych w nich unormowań umownych, ale też zależy od istniejących pomiędzy małżonkami stosunków majątkowych.
W praktyce powstają problemy m.in. z wykonywaniem praw korporacyjnych przez współmałżonka wspólnika w osobowej spółce handlowej i spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, jak również w związku z pojawieniem się w spółce w charakterze wspólników przypadkowych osób będących spadkobiercami zmarłego wspólnika.

Zdaniem autorów i wydawcy, książka jest przeznaczona przede wszystkim dla sędziów, radców prawnych, adwokatów i notariuszy; zainteresuje również pracowników naukowych.

źródło | http://www.lex.pl/czytaj/-/artykul/status-malzonkow-w-spolkach-wciaz-bud... |
więcej o publikacji | http://tinyurl.com/j4w5p7v |

ibs

International Business Services Polska Sp. z o.o.

92-312 Łódź, ul. Papiernicza 7

t: +48 42 677 77 87

f: +48 42 677 77 91

mail: ibspolska@ibspolska.pl

KRS: 0000166615

REGON: 473169215

NIP: 728-248-73-75

Kapitał zakładowy: 746.500,00 PLN