07.04.2015

Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych nie warunkuje możliwości przyznania zwolnienia od kosztów sądowych od wykazania, że ubiegający się o to jest osobą ubogą - uznał Sąd Najwyższy.

Takie stanowisko wyraził Sąd Najwyższy w postanowieniu z 28 stycznia 2015 r., sygn. akt I CZ 119/14, LEX nr 1648694.

Sąd Najwyższy rozpoznawał zażalenie od postanowienia Sądu Apelacyjnego odrzucającego skargę kasacyjną po wcześniejszej odmowie zwolnienia skarżącego od kosztów sądowych. Sąd Apelacyjny oddalając wniosek skarżącego o zwolnienie od opłaty od skargi kasacyjnej stwierdził, że za takim rozstrzygnięciem przemawia okoliczność, iż wnioskujący o zwolnienie jest właścicielem kamienicy o dużej wartości, a zatem posiada realny majątek, który mógłby posłużyć jako źródło pokrycia opłaty od skargi kasacyjnej

Odnosząc się do tego poglądu zauważył Sąd Najwyższy, że zgodnie z art. 102 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1025 ze zm.) zwolnienia od kosztów sądowych może domagać się osoba fizyczna, jeżeli złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Ustawodawca zatem, wbrew stanowisku Sądu Apelacyjnego, nie warunkuje możliwości przyznania zwolnienia od kosztów sądowych od wykazania, że ubiegający się o to jest osobą ubogą. Zgodnie zaś z art. 102 ust. 2 u.k.s.c. osoba ubiegająca się o zwolnienie od kosztów sądowych powinna przedstawić w załączonym do wniosku oświadczeniu szczegółowe dane o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania. Dane te podlegają ocenie Sądu, która musi być wszechstronna i uwzględniać zasady przewidziane w art. 233 k.p.c.

W konsekwencji, zdaniem Sądu Najwyższego, sam fakt posiadania kamienicy, nawet o bardzo znacznej wartości, nie przesądza o możliwości uiszczenia opłaty sądowej, jeżeli niemożliwe lub znacznie utrudnione jest uzyskanie pożyczki lub kredytu, zabezpieczonego na tym majątku.

 

 

 

 

źródło: Krzysztof Paczoska - www.kancelaria.lex.pl

ibs

International Business Services Polska Sp. z o.o.

92-312 Łódź, ul. Papiernicza 7

t: +48 42 677 77 87

f: +48 42 677 77 91

mail: ibspolska@ibspolska.pl

KRS: 0000166615

REGON: 473169215

NIP: 728-248-73-75

Kapitał zakładowy: 746.500,00 PLN