23.02.2015

Nie jest możliwe zwolnienie osoby prawnej od kosztów sądowych, jeśli nie przedłoży dokumentów obrazujących sytuację finansową, które przekonają sąd o zasadności wniosku - uznał Sąd Apelacyjny w Poznaniu.

Zwolnienie osoby prawnej od kosztów sądowych w trybie art. 103 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1025 z późń. zm.) uzależnione jest od wykazania, że nie ma ona dostatecznych środków na ich uiszczenie. Osoby prawne ubiegające się o zwolnienie od kosztów sądowych mają obowiązek przedstawienia stosownych dokumentów na tę okoliczność – już w fazie składania pisma. Nie zostało ustawowo narzucone, w jaki sposób ubiegająca się od kosztów sądowych osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną ma wykazać brak dostatecznych środków na uiszczenie tych kosztów. Przyjmuje się, że może tego dokonać przedstawiając jakiekolwiek dokumenty, które pozwalają określić jej sytuację majątkową, np. bilans roczny, sprawozdanie finansowe, wyciągi z kont bankowych, raporty kasowe, deklaracje podatkowe, umowy kredytowe i pisma banku oceniające zdolność kredytową, dokumenty stwierdzające obciążenie nieruchomości hipoteką, a ruchomości – zastawem, dokumenty stwierdzające wysokość zobowiązań itp.

Nie jest przy tym obowiązkiem sądu wzywanie przedsiębiorcy do przedkładania dowodów na okoliczność jego niemożności uiszczenia kosztów sądowych. Inicjatywa dowodowa spoczywa bowiem na stronach.

Niewskazanie przez wnioskujący podmiot nawet tego, jakimi środkami finansowymi dysponuje na rachunku bankowym bądź w kasie, praktycznie wyklucza możliwość uzyskania pozytywnego rozstrzygnięcia w przedmiocie wniosku o kosztach sądowych.

Powyższe przypomniał Sąd Apelacyjny w Poznaniu w postanowieniu z dnia 3 grudnia 2014 r., sygn. akt I ACz 2005/14, LEX nr 1587282.

 

 

źródło: Aleksandra Partyk | www.kancelaria.lex.pl

ibs

International Business Services Polska Sp. z o.o.

92-312 Łódź, ul. Papiernicza 7

t: +48 42 677 77 87

f: +48 42 677 77 91

mail: ibspolska@ibspolska.pl

KRS: 0000166615

REGON: 473169215

NIP: 728-248-73-75

Kapitał zakładowy: 746.500,00 PLN