21.11.2016

Do komornika nie ma zastosowania klauzula zakazująca czynienia ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego - stwierdził Sąd Apelacyjny w Katowicach.

Powód domagał się zasądzenia na swoją rzecz od pozwanego komornika sądowego kwoty 400.000 zł tytułem odszkodowania i zadośćuczynienia w związku ze szkodą, jaka miała mu zostać wyrządzona przez czynności podejmowane przez tego komornika sądowego w toku postępowania egzekucyjnego.

Sąd okręgowy oddalił jednak powództwo, gdyż stwierdził brak podstaw do postawienia pozwanemu komornikowi zarzutu niezgodności z prawem czynności egzekucyjnych. Jak zauważył sąd okręgowy, podstawą odpowiedzialności komornika z art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. 2016 r. poz. 1138) jest niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu czynności. Nie jest to odpowiedzialność na zasadzie winy. Nie jest to również odpowiedzialność na zasadzie ryzyka, gdyż przyjęcie i zastosowanie takiej odpowiedzialności jest możliwe tylko w wypadkach przewidzianych przez ustawę, która przewiduje jednocześnie możliwość uwolnienia się od tej surowej odpowiedzialności, wskazując przesłanki egzoneracyjne.

Komornik jako funkcjonariusz publiczny

W apelacji powód podniósł m.in. zarzut naruszenia art. 5 k.c. przez jego niezastosowanie. Jak przypomniał Sąd Apelacyjny w Katowicach, komornik jest funkcjonariuszem publicznym, któremu ustawowo zostały powierzone kompetencje do przymusowego wykonywania orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych. Utrata przez dłużnika składników majątku, stanowiąca uszczerbek majątkowy, może być uznana za szkodę podlegającą naprawieniu wyłącznie wówczas, gdy została wywołana niezgodnym z prawem działaniem bądź zaniechaniem komornika. Istotnymi dla rozstrzygnięcia w sprawie odszkodowawczej przeciwko komornikowi są zatem jedynie te okoliczności, które pozwalają na dokonanie oceny, czy podejmowane w toku postępowania egzekucyjnego przez komornika czynności były zgodne z prawem.

SA: komornik nie czyni użytku ze swojego prawa podmiotowego

W odniesieniu do zarzutu naruszenia art. 5 k.c. Sąd Apelacyjny przypomniał, że komornik jako funkcjonariusz publiczny nie jest stroną postępowania egzekucyjnego, lecz działa jako organ egzekucyjny, realizując ustawowe kompetencje organu władzy publicznej. Komornik, prowadząc czynności egzekucyjne, nie korzysta i nie czyni użytku ze swojego prawa podmiotowego, klauzula z art. 5 k.c. nie ma zatem do niego zastosowania, stąd podniesiony w apelacji zarzut naruszenia art. 5 k.c. SA ocenił jako chybiony. Sąd Apelacyjny nie uwzględnił również innych zarzutów skarżącego i oddalił apelację.

(wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 9 września 2016 r., sygn. akt I ACa 435/16).

źródło: Krzysztof Kwiatkowski | http://www.kancelaria.lex.pl/czytaj/-/artykul/sa-komornik-nie-moze-naduz...

ibs

International Business Services Polska Sp. z o.o.

92-312 Łódź, ul. Papiernicza 7

t: +48 42 677 77 87

f: +48 42 677 77 91

mail: ibspolska@ibspolska.pl

KRS: 0000166615

REGON: 473169215

NIP: 728-248-73-75

Kapitał zakładowy: 746.500,00 PLN