Postępowanie sądowe – ma na celu zabezpieczenie wierzyciela przed przedawnieniem należności.

Kiedy działania polubowne okażą się nieskuteczne lub istnieje ryzyko przedawnienia wierzytelności zachodzi konieczność skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.

Nasi prawnicy dążą do skierowania w Państwa imieniu pozwu do sądu w tzw. postępowaniu nakazowym, tańszym i szybszym aniżeli standardowe postępowanie upominawcze.
W trakcie tego procesu pełnomocnicy procesowi (adwokat lub radca prawny) sporządzają i wnoszą w imieniu Klienta (wierzyciela) pozwu, jako pierwszego pisma procesowego w sprawie o zapłatę.

Istnieje także możliwość wnoszenia pozwu w elektronicznym postępowaniu upominawczym (w sytuacji, w której nie dysponujemy dokumentami dającymi podstawę do żądania wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym). Wówczas adwokat lub radca prawny wnosi pozew w formacie *.xml w tzw. e-sądzie, pod adresem: (https://www.e-sad.gov.pl).

W razie wniesienia przez dłużnika środka zaskarżenia zostaje złożona stosowana odpowiedź (odpowiedź na sprzeciw / na zarzuty / pismo zawierające ustosunkowanie się do odpowiedzi na pozew) w formie pisma procesowego zatwierdzonego i podpisanego przez adwokata lub radcę prawnego. Nasza Kancelaria na każdym etapie procesu w pełni realizuje zasadę kontradyktoryjności, nie dając dłużnikowi pola do podważania zasadności kwoty dochodzonej pozwem.

W razie uzyskania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym wszczynane jest postępowanie zabezpieczające przed tym komornikiem, który po uprzednim kontakcie telefonicznym zapewnił sprawne przeprowadzenie zabezpieczenia.

W razie skierowania sprawy na rozprawę gwarantujemy Państwu reprezentację adwokacką / radcowską na terenie całego kraju.

Po uprawomocnieniu się orzeczenia sądowego bezzwłocznie składany jest wniosek o nadanie klauzuli wykonalności, względnie o doręczenie tytułu wykonawczego, (jeżeli klauzula wykonalności nadawana jest z urzędu – w przypadku nakazów zapłaty).

W sprawach wyjątkowych, równolegle do etapu polubownego, kancelaria adwokacka wnosi do sądu wniosek o zawezwanie do próby ugodowej, co w sytuacji odmowy ze strony dłużnika uznania długu na etapie polubownym, automatycznie przerywa bieg przedawnienia, dłużnik otrzymuje korespondencję z sądu z informacją o terminie posiedzenia ugodowego.

Zapytaj o ofertę

ibs

International Business Services Polska Sp. z o.o.

92-312 Łódź, ul. Papiernicza 7

t: +48 42 677 77 87

f: +48 42 677 77 91

mail: ibspolska@ibspolska.pl

KRS: 0000166615

REGON: 473169215

NIP: 728-248-73-75

Kapitał zakładowy: 746.500,00 PLN