19.10.2015

Resort finansów przedstawił projekt nowych regulacji w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych. Nowe przepisy będą obowiązywały od 1 stycznia 2016 roku.

Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej (Dz. U. poz. 1269) przewiduje m.in. zmiany w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1619 z późn. zm.). Na podstawie zmienionych przepisów Minister Finansów został upoważniony do wydania rozporządzenia określającego postępowanie wierzycieli należności pieniężnych.

Obowiązujące przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie trybu postępowania wierzycieli należności pieniężnych przy podejmowaniu czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych (Dz. U. poz. 656) określają jedynie tryb postępowania wierzycieli przy podejmowaniu czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych.

W projektowanym rozporządzeniu określono:

1) formy działań informacyjnych podejmowanych wobec zobowiązanych zmierzających do dobrowolnego wykonania obowiązku, przypadki, w których te działania mogą być podejmowane oraz sposób ich ewidencjonowania,

2) elementy wezwania do złożenia oświadczenia oraz oświadczenia o posiadanym majątku lub źródłach dochodu,

3) tryb postępowania wierzycieli należności pieniężnych przy podejmowaniu czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych.

Analogicznie do obecnie obowiązujących regulacji zaproponowano wprowadzenie zasady niezwłocznego kierowania do zobowiązanych upomnień po upływie terminu płatności. Wierzyciel będzie wysyłał do zobowiązanego upomnienie po upływie 7 dni i nie później niż 21 dni od dnia podjęcia działań informacyjnych.

Nowe regulacje umożliwiają także wierzycielowi czasowe odstąpienie od kierowania do zobowiązanego upomnienia oraz tytułu wykonawczego do organu egzekucyjnego.

Powyższe rozwiązania - zdaniem MF - wpłyną na zmniejszenie liczby spraw kierowanych na drogę postępowania egzekucyjnego.

Ponadto wprowadzono obowiązek przekazywania przez wierzyciela wraz z tytułem wykonawczym informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania egzekucyjnego. Jednocześnie został określony otwarty katalog tych informacji.

W projekcie uregulowano również sposób postępowania wierzycieli w przypadku utraty tytułu wykonawczego oraz konieczności wystawienia dalszego tytułu wykonawczego i zmienionego tytułu wykonawczego.

Nowe regulacje będą obowiązywały od 1 stycznia 2016 roku.

 

 

Źródło: www.rcl.gov.pl via kancelaria.lex.pl

ibs

International Business Services Polska Sp. z o.o.

92-312 Łódź, ul. Papiernicza 7

t: +48 42 677 77 87

f: +48 42 677 77 91

mail: ibspolska@ibspolska.pl

KRS: 0000166615

REGON: 473169215

NIP: 728-248-73-75

Kapitał zakładowy: 746.500,00 PLN